dnes je 20.4.2024

Input:

§ 13 ZDPH Dodání zboží

25.9.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2.4.13
§ 13 ZDPH Dodání zboží

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • § 2 – Předmět daně

 • § 7 – Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti

 • § 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

 • § 28 – Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

Zákon č. 471/2001 Sb., o obalech

§ 13 ZDPH stanoví, která plnění se považují za dodání zboží a která se naopak za dodání zboží nepovažují.

K § 13 odst. 1

V odstavci 1 je obecně vymezen pojem dodání zboží. Za dodání zboží se považuje převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Jaký je význam pojmu "převod práva nakládat se zbožím jako vlastník"? Důležitý aspekt pro posouzení, zda došlo ke změně práva nakládat se zbožím jako vlastník, je například ten, že kupující nabývá od prodávajícího ekonomické vlastnictví zboží, může např. zboží prodat, pronajmout a podobně.

Způsob úhrady nebo sjednání platebních podmínek nemá vliv na posouzení toho, zda se jedná o dodání zboží či ne.

Je-li dodávaným zbožím nemovitá věc, postupuje se při uplatnění daně podle § 56 zákona.

K § 13 odst. 2

Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely zákona o DPH rozumí dodání, při kterém je zboží skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Jako důkazní prostředek může sloužit přepravní doklad, dodací list, potvrzený daňový doklad od osoby registrované k dani v jiném členském státě atd.

K § 13 odst. 3

V odstavci 3 jsou uvedena plnění, která jsou také považována za dodání zboží, ačkoli neodpovídají obecně vymezeným podmínkám dodání zboží v odst. 1.

Jedná se o dodání

K § 13 odst. 3 písm. a)

 • na základě rozhodnutí státního orgánu

K § 13 odst. 3 písm. b)

 • na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu

U takového dodání zboží se jedná o dva vztahy, o dvě zdanitelná plnění. První zdanitelné plnění se uskutečňuje mezi komitentem a komisionářem, druhé zdanitelné plnění mezi zákazníkem a komisionářem.

Při uskutečnění plnění na základě komisionářské smlouvy může, ale také nemusí docházet k převodu vlastnictví zboží z komitenta na komisionáře, přesto vždy budou plnění posuzována jako dvě plnění, tak, jako kdyby k přechodu vlastnictví došlo.

K § 13 odst. 3 písm. c)

 • přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je sjednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele (jedná se o finanční leasing, převod práva užívat najaté zboží, pokud je ve smlouvě zakotvena povinnost odkupu zboží nájemcem).

Pokud plátce uzavře smlouvu o pronájmu stroje, kde bude uvedeno, že nájemci vzniká povinnost si stroj odkoupit, považuje se přenechání takového stroje k užívání za dodání zboží a to se všemi dopady týkajícími se na jedné straně povinnosti pronajímatele daň přiznat a zaplatit a na druhé straně možnosti nájemce uplatnit si nárok na odpočet daně, pokud jsou pro odpočet splněny podmínky § 72 až § 76 zákona.

V ostatních případech, kdy není ve smlouvě uveden požadavek odkupu zboží nájemcem, se jedná o poskytnutí služby. Viz. § 14.

K § 13 odst. 4

V odstavci 4 jsou uvedeny konkrétní případy, kdy je plnění považováno za dodání zboží za úplatu (a to i v případě, že se jedná o bezúplatná plnění)

 • použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Co se rozumí použitím pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, je dále definováno v § 13 odst. 5. Jedná se o případy, kdy plátce u nakoupeného majetku určeného pro uskutečňování ekonomických činností uplatnil nárok na odpočet daně, avšak přestal tento majetek trvale využívat pro ekonomickou činnost, například takový majetek začal používat pro svou soukromou potřebu nebo soukromou potřebu svých zaměstnanců nebo tento majetek bezúplatně daroval.

Stejným způsobem bude posuzováno bezúplatné poskytnutí obchodního majetku vytvořeného vlastní činností za podmínky, že byl uplatněn odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k vytvoření tohoto majetku. Jedná se například o plátce, který podniká v rostlinné výrobě. Vypěstoval hroznové víno, které zpracoval na víno. Sud vína věnoval na mysliveckou zábavu do tomboly. Pro pěstování vína u zakoupených postřiků, zavlažovacích zařízení, vody a dalšího zboží uplatňoval nárok na odpočet daně. Proto darování vína je považováno za dodání zboží a plátce má povinnost přiznat a zaplatit daň.

 • u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se považuje za dodání zboží uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání, pokud plátce tento majetek použije pro účely, u kterých nemá plný nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6 ZDPH,

 • vydání podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě ve formě hmotného majetku, pokud u něj byl uplatněn odpočet daně,

K § 13 odst. 4 písm. d)

 • vložení nepeněžitého vkladu ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu, vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.

K § 13 odst. 4 písm. e)

 • dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud plátce nevede účetnictví. O vratný obal se jedná, pokud je za obal poskytnuta úplata, která je k němu přímo vázána a kupujícímu je zaručeno, že pokud

Nahrávám...
Nahrávám...