dnes je 21.2.2024

Input:

§ 21 ZDP Sazba a výpočet daně

27.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

3.1.2.13
§ 21 ZDP Sazba a výpočet daně

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 17b
  • - § 20
  • - § 20b
  • - § 21a
  • - § 34
  • - § 38ma
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

  • - § 29 až 73
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

  • - § 92 až 99
Komentář

Komentář k § 21 ZDP

V návaznosti na snahu o zavedení uniformity některých ustanovení daňového systému byl od roku 2015 stávající název paragrafu "Sazba daně" upraven na věcně přiléhavější "Sazba a výpočet daně". Rovněž se zpřesnila věta stanovující způsob zjištění daně, z poněkud nejasné formulace "Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o ..." na přiléhavější a srozumitelnější "Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o ... a sazby daně". Poznamenejme, že obdobné legislativní technické řešení by mělo být výhledově obsaženo ve všech daňových zákonech.

Výše sazby daně je v očích nezasvěcené veřejnosti směšována s mírou zdanění, čehož politici a novináři hojně zneužívají. Odborníci přitom dobře vědí, že sazba má pouze epizodickou roli, daleko významnější je, z čeho je daňová základna sestavena, resp. jak široce je pojata, neboli ještě názorněji, jaké výdaje jsou daňově účinné a jaké příjmy se zdaňují. Sazba DPPO je lineární, tedy nezávislá na výši základu daně. Důvodem je skutečnost, že právnické osoby mohou poměrně snadno základ daně přenášet na jiné právnické osoby, např. formou zakládání dceřiných společností, pročež by se daňová progrese DPPO stala ekonomickou brzdou kumulace kapitálu a ovlivňovala by tak rozhodování daňových subjektů, což je obecně nežádoucí. Malá firma s malým základem daně je tak zdaňována relativně stejně jako rozsáhlý koncern s velkým základem daně.

Sazba DPPO    Zavedená novelou ZDP    Účinná pro kalendářní rok   
45 %    Původní text ZDP před novelami    1993   
42 %    Zákon č. 323/1993 Sb.    1994   
41 %    Zákon č. 259/1994 Sb.    1995, 1996   
39 %    Zákon č. 316/1996 Sb.    1997   
35 %    Zákon č. 210/1997 Sb.    1998, 1999, 2000   
31 %    Zákon č. 492/2000 Sb.    2001, 2002, 2003   
28 %    Zákon č. 438/2003 Sb.    2004   
26 %    Zákon č. 438/2003 Sb.    2005   
24 %    Zákon č. 438/2003 Sb.    2006 a 2007   
21 %    Zákon č. 261/2007 Sb.    2008   
20 %    Zákon č. 261/2007 Sb.    2009   
19 %    Zákon č. 261/2007 Sb.    2010 až 2015 (prozatímní stav)  

V kalendářním roce 2004 a 2005 jsme měli výjimečnou situaci, kdy v ZDP existovaly vedle sebe tři, resp. dvě platné sazby DPPO. Proto bylo podstatné sdělení § 21 odst. 6 ZDP v tehdy platném znění, že se použije sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Obdobná situace nastala i v roce 2008, kdy novela ZDP zákonem č. 261/2007 Sb., rovněž předem určila pokles sazeb daně pro následující tři roky. Aby se omezily čistě daňové spekulace přechodu na hospodářský rok, došlo ke změně v určení, která sazba daně se pro dané zdaňovací období použije. Nyní se tedy (od roku 2008) uplatní sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.

Takže i kdyby poplatník přešel v roce 2008 z účetního období kalendářního roku na účtování v hospodářském roce, musel by hospodářský rok (zdaňovací období) začínající v roce 2008 zdanit sazbou 21 %, protože právě tato sazba byla účinná k prvnímu dni daného hospodářského roku začínajícího v roce 2008.

Nahrávám...
Nahrávám...