dnes je 9.12.2023

Input:

§ 46 Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky

4.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2.7.46
§ 46 Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 42 ZDPH – Oprava základu daně

  • § 43 ZDPH – Oprava výše daně

  • § 46a – § 46g ZDPH – Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Zákon o insolvenční řízení

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Novelou 2019 byl text § 46 ZDPH zásadně změněn. Místo dosavadního opravného daňového dokladu byl do § 46 ZDPH a dalších souvisejících ustanovení totiž vložen nový oddíl s novými pravidly pro opravy základu daně z nedobytných pohledávek.

K § 46 odst. 1 ZDPH

Odst. 1 stanoví podmínky, kdy může věřitel provést opravu základu daně z nedobytné pohledávky:

  • z pohledávky za zdanitelné plnění, která je za podmínek stanovených v § 46 odst. 1 zákona vymáhána v exekučním řízení vedeném proti dlužníkovi podle exekučního řádu a nebyla dosud zcela vymožena a od vydání prvního exekučního příkazu uplynuly nejméně 2 roky,

  • z pohledávky za zdanitelné plnění, která je vymáhána v exekučním řízení vedeném proti dlužníkovi podle exekučního řádu a tato exekuce byla zastavena pro nemajetnost dlužníka,

  • za dlužníkem v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o konkurzu nebo o přeměně reorganizace v konkurz, nebo schválil oddlužení nebo zastavil insolvenční řízení, pokud byly splněny další podmínky stanovené v § 46 odst. 1 zákona,

  • z pohledávky za zemřelým dlužníkem, kdy je z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti zřejmé, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti uspokojena,

  • pokud bylo zahájeno a neskončilo některé z výše uvedených řízení a dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění a jsou splněny další podmínky stanovené v § 46 odst. 1 zákona.

Z uvedeného zjednodušeného výčtu okolností, za nichž je možné provést opravu základu daně z nedobytné pohledávky je zřejmé, že nový § 46 podstatným způsobem rozšířil možnosti provedení této opravy.

K § 46 odst. 2 ZDPH

Odst. 2 upravuje situaci, kdy po provedení opravy základu daně z nedobytné pohledávky nastanou skutečnosti uvedené v § 46 odst. 1 písm. a) až d), které mají za následek další opravy základu daně u nedobytné pohledávky. Pokud následně dojde ke zvýšení opraveného základu daně, je věřitel povinen provést další opravu základu daně z nedobytné pohledávky. Pokud následně dojde ke snížení opraveného základu daně, je věřitel oprávněn provést další opravu základu daně z nedobytné pohledávky.

K § 46 odst. 3 ZDPH

Odst. 3 stanoví okolnosti, za nichž nelze opravu základu daně z nedobytné pohledávky provést.

Je to v případě, kdy věřitel a dlužník jsou kapitálově spojenými osobami nebo blízkými osobami, kdy jsou společníky téže společnosti a jedná se o plnění na základě společenské smlouvy, dlužník je ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě bylo zdanitelné plnění poskytnuto, nespolehlivým

Nahrávám...
Nahrávám...