dnes je 9.12.2023

Input:

§ 46 ZDPH Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky

26.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2.7.46
§ 46 ZDPH Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 42 ZDPH – Oprava základu daně a výše daně

  • § 43 ZDPH – Oprava výše daně v jiných případech

  • § 46a – § 46g ZDPH

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Do § 46 až § 46g ZDPH je vložen oddíl s pravidly pro opravy základu daně z nedobytných pohledávek.

Ustanovení § 46 ZDPH Základní ustanovení o opravě základu daně z nedobytné pohledávky
§ 46a Výše opravy základu daně z nedobytné pohledávky
§ 46b Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
§ 46c Dodatečná oprava základu daně z nedobytné pohledávky
§ 46d Zrušení opravy základu daně z nedobytné pohledávky
§ 46e Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky
§ 46f Oprava základu daně z nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění
§ 46g Společné ustanovení pro opravu základu daně z nedobytné pohledávky

K § 46 odst. 1 ZDPH

Odst. 1 stanoví podmínky, kdy může věřitel provést opravu základu daně z nedobytné pohledávky:

Z pohledávky za zdanitelné plnění, která je za podmínek stanovených v § 46 odst. 1 zákona vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu a nebyla dosud zcela vymožena a od vydání prvního exekučního příkazu uplynuly nejméně 2 roky,

Z pohledávky za zdanitelné plnění, která je vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce byla zastavena pro nemajetnost dlužníka,

Za dlužníkem v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o konkurzu nebo o přeměně reorganizace v konkurz, nebo schválil oddlužení nebo zastavil insolvenční řízení, pokud byly splněny další podmínky stanovené v § 46 odst. 1 zákona,

Z pohledávky za zemřelým dlužníkem, kdy je z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti zřejmé, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti uspokojena

Pokud bylo zahájeno a neskončilo některé z výše uvedených řízení a dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, a jsou splněny další podmínky stanovené v § 46 odst. 1 zákona.

Z uvedeného zjednodušeného výčtu okolností, za nichž je možné provést opravu základu daně z nedobytné pohledávky je zřejmé, že nový § 46 podstatným způsobem rozšířil možnosti provedení této opravy.

K § 46 odst. 2 ZDPH

Odst. 2 upravuje situaci, kdy po

Nahrávám...
Nahrávám...