dnes je 21.2.2024

Input:

§ 21 ZDP Sazba a výpočet daně

14.4.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

3.1.2.13
§ 21 ZDP Sazba a výpočet daně

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 17b – Základní investiční fond
  • - § 20 – Základ daně a položky snižující základ daně
  • - § 20b – Samostatný základ daně
  • - § 21a – Zdaňovací období
  • - § 34 – Odpočty od základu daně
  • - § 38ma – Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

  • - § 29 až 73 – Penzijní společnost
 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

  • - § 92 až 99 – Investiční fondy
Komentář

Komentář k § 21 ZDP

V návaznosti na snahu o zavedení uniformity některých ustanovení daňového systému byl od roku 2015 stávající název paragrafu "Sazba daně" upraven na věcně přiléhavější "Sazba a výpočet daně". Rovněž se zpřesnila věta stanovující způsob zjištění daně, z poněkud nejasné formulace "Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o ..." na přiléhavější a srozumitelnější "Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o ... a sazby daně". Poznamenejme, že obdobné legislativní technické řešení by mělo být výhledově obsaženo ve všech daňových zákonech.

Výše sazby daně je v očích nezasvěcené veřejnosti směšována s mírou zdanění, čehož politici a novináři hojně zneužívají. Odborníci přitom dobře vědí, že sazba má pouze epizodickou roli, daleko významnější je, z čeho je daňová základna sestavena, resp. jak široce je pojata, neboli ještě názorněji, jaké výdaje jsou daňově účinné a jaké příjmy se zdaňují. Sazba DPPO je lineární, tedy nezávislá na výši základu daně. Důvodem je skutečnost, že právnické osoby mohou poměrně snadno základ daně přenášet na jiné právnické osoby, např. formou zakládání dceřiných společností, pročež by se daňová progrese DPPO stala ekonomickou brzdou kumulace kapitálu a ovlivňovala by tak rozhodování daňových subjektů, což je obecně nežádoucí. Malá firma s malým základem daně je tak zdaňována relativně stejně jako rozsáhlý koncern s velkým základem daně.

Sazba DPPO    Zavedená novelou ZDP    Účinná pro kalendářní rok   
45 %    Původní text ZDP před novelami    1993   
42 %    Zákon č. 323/1993 Sb.    1994   
41 %    Zákon č. 259/1994 Sb.    1995, 1996   
39 %    Zákon č. 316/1996 Sb.    1997   
35 %    Zákon č. 210/1997 Sb.    1998, 1999, 2000   
31 %    Zákon č. 492/2000 Sb.    2001, 2002, 2003   
28 %    Zákon č. 438/2003 Sb.    2004   
26 %    Zákon č. 438/2003 Sb.    2005   
24 %    Zákon č. 438/2003 Sb.    2006 a 2007   
21 %    Zákon č. 261/2007 Sb.    2008   
20 %    Zákon č. 261/2007 Sb.    2009   
19 %    Zákon č. 261/2007 Sb.    2010 až dosud 2023  

V kalendářním roce 2004 a 2005 jsme měli výjimečnou situaci, kdy v ZDP existovaly vedle sebe tři, resp. dvě platné sazby DPPO. Proto bylo podstatné sdělení § 21 odst. 6 ZDP v tehdy platném znění, že se použije sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Obdobná situace nastala i v roce 2008, kdy novela ZDP zákonem č. 261/2007 Sb., rovněž předem určila pokles sazeb daně pro následující tři roky. Aby se omezily čistě daňové spekulace přechodu na hospodářský rok, došlo ke změně v určení, která sazba daně se pro dané zdaňovací období použije. Nyní se tedy (od roku 2008) uplatní sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.

Takže i kdyby poplatník přešel v roce 2008 z účetního období kalendářního roku na účtování v hospodářském roce, musel by hospodářský rok (zdaňovací období) začínající v roce 2008 zdanit sazbou 21 %, protože právě tato sazba byla účinná k prvnímu dni daného hospodářského roku začínajícího v roce 2008.

Schéma

V komentovaném ustanovení je sice uveden pojem "základ daně", ale sazba daně se uplatní až na základ daně snížený o nárokované odčitatelné položky – odpočet za minulé daňové ztráty, odpočet na podporu výzkumu a vývoje, odpočet na podporu odborného vzdělávání, speciální odpočet "neziskových organizací" a odpočet za poskytnuté "dary" – po zaokrouhlení na celé tisícikoruny nahoru.

Snížená sazba daně 5 % je další významnou formou podpory kolektivního investování formou investičních fondů, což je praxe obvyklá ve většině vyspělých zemí. Ovšem od roku 2015 se tato zvýhodněná sazba daně týká pouze tzv. základních investičních fondů. Pojem "základní investiční fond" je čistě účelovou daňovou konstrukcí, jejíž definici najdeme v § 17b ZDP, přičemž se jedná zejména o investiční fondy, jejichž akcie jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu a dále tzv. otevřené podílové fondy. Hlavním důvodem tohoto omezení investičních fondů je snaha zabránit čistě daňově účelovému a hromadnému zakládání investičních fondů běžnými podnikatelskými obchodními korporacemi, čemuž již a priori nebrání zákon o investičních společnostech a investičních fondech, takže nezbývalo, než aby zasáhl přímo daňový zákon.

Od roku 2015 bylo zavedeno nulové zdanění (sazba daně 0 %) u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění – ovšem s výjimkou samotné penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění. U těchto fondů, kde účastníky systému mohou být pouze fyzické osoby, dále platí i ustanovení o osvobození fondem přijatých podílů na zisku [§ 19 odst. 1 písm. d) ZDP]. Jedná se o daňovou podporu spoření na stáří.

Nahrávám...
Nahrávám...