dnes je 20.4.2024

Input:

§ 8 ZDP - Příjmy z kapitálového majetku

1.2.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

4.1.1.8
§ 8 ZDP – Příjmy z kapitálového majetku

JUDr. Pavla Blažková

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • § 6 odst. 1 – příjmy ze závislé činnosti

  • § 7 odst. 1 písm. d) – podíl společníka v.o.s. a komplementáře k. s. na zisku

  • § 21i – vymezení dividendového příjmu

  • § 36 – srážková daň

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

  • § 123, 178 – podíly na zisku společnosti

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)

  • § 34 až 36 – podíl na zisku

  • § 161 a 586 – podíl na zisku

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)


Komentář
Komentář

K odst. 1, 2

Příjmy, které se zahrnují do tohoto dílčího základu daně, mají nejčastěji povahu výnosu z držby určitého majetku např. obchodních podílů, cenných papírů (podíly na zisku, dividendy) nebo z uložení peněžních prostředků u bank, pojišťoven a samozřejmě také úroků z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček. Jako příjmy z kapitálového majetku se zdaňují také dávky penzijního připojištění, z doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění, plnění ze soukromého životního pojištění nebo příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (např. odbytné). Od roku 2014 se v tomto ustanovení upravila terminologie podle:

 • ZOK, který obsahuje pouze obecný pojem "podíl na zisku“ a důsledně jej používá (již se nepoužívá pojem "dividenda“) a

 • NOZ (např. "půjčka“ je nahrazena "zápůjčkou“).

S účinností od 1. 1. 2015 byl do společných ustanovení ZDP doplněn nový paragraf 21i, podle něhož se ustanovení o podílech na zisku použijí také na příslušenství investičního nástroje, který patří do vedlejšího kapitálu Tier 1 (viz přímo použitelný předpis EU upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky).

Pokud by tento druh příjmů plynul fyzické osobě v souvislosti s výkonem závislé činnosti uvedené v § 6 odst. 1 ZDP, zdaňoval by se jako příjem ze závislé činnosti.

Příklady

Příklad

Dříve existovaly tzv. zaměstnanecké spořitelny, kdy zaměstnanci ukládali své peněžní prostředky na účet u svého zaměstnavatele, který jim z těchto vkladů platil úroky. Tyto úroky s výjimkou, kdy zaměstnavatel byl bankou, tj. osobou oprávněnou k takovéto činnosti zvláštním zákonem (např. zákonem o bankách), by se zdaňovaly jako příjmy ze závislé činnosti.


Další výjimkou, kdy se podíly na zisku nezdaňují jako příjmy z kapitálového majetku, jsou podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Pro zdanění těchto podílů na zisku platí zvláštní právní úprava a jsou podřazeny pod příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Vkladním (vkladovým) listům uvedeným v odst. 1 písm. d) jsou naroveň postaveny cenné papíry potvrzující přijetí vkladu peněžním ústavem (např. vkladové a depozitní certifikáty, výherní listy). Úprava účinná od 1. 1. 2014 sjednocuje nově používaný pojem "jednorázový vklad“ s úpravou v § 2680 NOZ.

Upozorňujeme na rozdíl ve zdanění úroků z vkladů na běžných účtech podle toho, zda tyto účty jsou či nejsou (podle podmínek banky) určeny k podnikání fyzických osob. U účtů, které nejsou určeny k podnikání (např. sporožirové či devizové účty) se úroky z vkladů zdaňují konečnou srážkovou daní 15 %, tj. fyzické osobě je připsána na účet již částka úroků po zdanění. U účtů, které jsou určeny k podnikání, se úroky při jejich výplatě nezdaňují a fyzická osoba je zdaňuje v daňovém přiznání v dílčím základu daně podle § 8 ZDP – příjmy z kapitálového majetku. Od 1. 1. 2014 byl zrušen institut běžného účtu v soukromém právu, který je nahrazen pojmem účet, resp. platební a jiný než platební účet.

Pro účely zdanění výnosů z držby směnek [odst. 1 písm. h) ZDP] se diskontní částkou směnky rozumí úrok počítaný ode dne koupě nebo vystavení směnky do dne její splatnosti, případně dalšího prodeje.

Zvláštní úprava měla platit pro zdanění státního příspěvku na stavební spoření. Pokud by nárok na příspěvek vznikl v roce 2010 a byl vyplacen v roce 2011, měl být tento příspěvek zdaněn srážkovou daní ve výši 50 %. Nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10 ze dne 27. 4. 2011 bylo však toto zdanění zrušeno, což znamená, že státní příspěvek za rok 2010 a za roky následující je stále od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

Úroky z vkladů ze stavebního spoření, jež byly dříve od daně osvobozeny, jsou od roku 2012 zdaňovány 15% srážkovou daní.

Od roku 2014 bylo do odst. 1 doplněno nové písm. i), které navazuje na nový institut soukromého práva – svěřenský fond. Příjem, který poplyne fyzickým osobám zisku po zdanění svěřenského fondu, se při výplatě zdaní srážkovou daní ve výši 15 %. V návaznosti na doplnění daňového režimu rodinných fundací do § 17a ZDP (veřejně prospěšný poplatník) se výplata plnění ze zisku rodinné fundace bude zdaňovat jako příjem z kapitálového majetku srážkovou daní. Naopak výplata plnění z majetku této fundace bude zdaňována jako tzv. ostatní příjem podle § 10 ZDP s možností uplatnit osvobození od daně podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 4. ZDP.

Za příjmy z kapitálového majetku byly dříve považovány i příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry (nákupní opce). Avšak příjmy z prodeje opce na prodej cenných papírů (prodejní opce) byly příjmem podle § 10 ZDP, resp. § 7 ZDP. S účinností novely ZDP k 1. 1. 2014 se režim zdanění příjmů z prodeje opcí sjednotil a příjem z prodeje nákupní obce je příjmem podle § 10, resp. § 7 ZDP tak, jako je tomu u prodejní opce.Upozornění na možné chyby
Upozornění na možné chyby

V případě, kdy je podle § 34 ZOK na základě rozhodnutí valné hromady a v souladu se společenskou smlouvou rozdělován podíl na zisku poplatníkovi s příjmem ze závislé činnosti, tj. zaměstnanci, a nejedná se o podíl na zisku z titulu jeho majetkové účasti (vlastnictví podílu) v obchodní korporaci, jedná se u tohoto zaměstnance vždy o příjem ze závislé činnosti podle bodu 1 § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, tj. o odměnu člena právnické osoby, nebo podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, tj. o příjem plynoucí mu v souvislosti se současným výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) ZDP. V těchto případech je obchodní korporace jako plátce daně povinna při zdanění tohoto příjmu postupovat podle § 38h až 38l ZDP. Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti, musí z nich zaměstnavatel, tj. daná obchodní korporace, srazit zálohu na daň podle § 38h ZDP.

Podíl na zisku vyplacený zaměstnanci, který bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti, podléhá i sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Pojištění zaplacené zaměstnavatelem je na straně zaměstnavatele daňovým výdajem v souladu s § 24 odst. 2 písm. f) ZDP.

Pokud by však členu obchodní korporace, který je současně také jejím zaměstnancem, plynul podíl na zisku, bude se tento příjem zdaňovat jako příjem z kapitálového majetku, neboť právním titulem pro jeho výplatu je držba obchodního podílu (např. akcií) a nikoli pracovněprávní vztah.

Srážkové dani rovněž podléhají podíly na zisku podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem (podílovým listem), a to b návaznosti na možnost vyplácet podíl na zisku jiným osobám, než členům obchodní korporace

Při prodeji dluhopisu je třeba rozlišovat, kdo si tento cenný papír od fyzické osoby kupuje. Pokud je nabyvatelem dluhopisu jeho emitent, jedná

Nahrávám...
Nahrávám...