dnes je 20.4.2024

Input:

§ 42 ZDPH Oprava základu daně

24.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2.7.42
§ 42 ZDPH Oprava základu daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 36 ZDPH – Základ daně

  • § 36a ZDPH – Základ daně ve zvláštních případech

  • § 37 ZDPH – Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

  • § 37a ZDPH – Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění

  • § 45 ZDPH – Opravný daňový doklad

  • § 74 ZDPH – Oprava odpočtu daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Komentář:

Podle § 42 ZDPH má plátce povinnost opravit základ daně, pokud dojde ke změně ceny, např. na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dané ustanovení stanoví podmínky pro provedení opravy základu daně a z něho vyplývající výše daně.

K § 42 odst. 1 ZDPH

V odstavci 1 jsou vymezeny případy, ve kterých plátce provede opravu základu daně. Nejčastějším případem je změna ceny či zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění nebo části zdanitelného plnění, například z důvodu špatné kvality, nedodržení sjednaného množství, odstoupení od smlouvy apod. Dalším případem pro opravu základu daně a výše daně je snížení popřípadě zvýšení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění. Rovněž při nesplnění podmínek uvedených v § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH, pokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele (tj. nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu), plátce má povinnost opravit základ daně. Dalším důvodem pro provedení opravy je případ, kdy dojde k vrácení úplaty, ze které vznikla povinnost přiznat daň, avšak zdanitelné plnění se nakonec neuskutečnilo nebo kdy byla úplata použita na úhradu jiného plnění. Např. odběratel si objedná u dodavatele dodávku zboží za sjednanou částku 100.000 Kč, odsouhlasí si zaplacení zálohy, kterou odběratel i zaplatí. Dodavatel je však v prodlení a ve sjednaném termínu zboží nedodal. Odběratel se rozhodl odstoupit od smlouvy a požaduje vrácení zaplacené zálohy. Byla tedy zaplacena úplata, z níž dodavateli vznikla povinnost přiznat daň, avšak zdanitelné plnění se nakonec neuskutečnilo.

Opravu základu daně provede plátce i za dalších okolností, kdy došlo ke změně výše základu daně podle § 36 a 36a po uskutečnění zdanitelného plnění (může se jednat např. o opravu základu daně z neuhrazené pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení, jehož insolvence je řešena reorganizací).

K § 42 odst. 2 ZDPH

Opravu základu daně podle odst. 1 písm. f) nelze provést u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného reorganizačního plánu v případě reorganizace nebo restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě preventivní restrukturalizace.

K § 42 odst. 3 ZDPH

V odstavci 3 je uvedeno, že oprava základu daně je samostatným zdanitelným plněním, které je uskutečněno:

  • dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro opravu základu daně,

  • dnem účinnosti reorganizačního plánu, pokud k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto plánu, dnem zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, pokud k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto zrušení, nebo dnem přeměny reorganizace v konkurs, pokud k opravě základu daně dochází z důvodů změny výše základu daně na základě této přeměny,

  • dnem účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto plánu,

  • dnem účinnosti rozhodnutí o zrušení účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto zrušení.

K § 42 odst. 4 ZDPH

Při opravě základu daně plátce vystaví opravný daňový doklad nebo provede opravu v evidenci pro účely DPH, pokud neměl povinnost vystavit u původního plnění daňový doklad (např. pro osobu nepovinnou k dani) nebo doklad vystavil, ale příjemce plnění mu není dostatečně znám (např. pokud plátce vystavuje faktury s náležitostmi daňového dokladu i při maloobchodním prodeji osobám nepovinným k dani).

K § 42 odst. 5 ZDPH

Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a doručit jej příjemci plnění, resp. vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby tento doklad doručil příjemci plnění.

K § 42 odst. 6 ZDPH

Oprava základu daně se jako samostatné zdanitelné plnění uvede do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se oprava považuje za uskutečněnou (viz odst. 3). Avšak v případě, kdy je opravou snižován základ daně a kdy má plátce povinnost vystavit opravný daňový doklad, lze opravu uvést do daňového přiznání nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byl opravný doklad doručen, resp. ve kterém plátce vynaložil úsilí, aby doklad byl doručen příjemci plnění. To neplatí v případech dle odst. 3 písm. b) – d), tj. kdy je prováděna oprava základu daně z pohledávky za dlužníkem v reorganizaci.

K § 42 odst. 7 ZDPH

V případě opravy základu a výše daně se uplatňuje sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo úplaty, z níž vznikla povinnost daň přiznat.

Byla-li v době uskutečnění původního zdanitelného plnění platná např. 20 % sazba daně, bude tato sazba daně použita i při provedení opravy základu daně a výše daně u tohoto plnění v době, kdy je platná např. sazba daně 21 %.

Pokud se u plnění provádí přepočet cizí měny na českou měnu, použije se kurz, který byl uplatněn u původního plnění.

Při opravách prováděných z důvodu snížení, příp. zvýšení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění, kdy se oprava provádí za více zdanitelných plnění vystavením opravného daňového dokladu podle § 45 odst. 4 ("souhrnného" opravného daňového dokladu), lze použít při opravě i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Tento postup se v praxi uplatní např. při poskytování bonusů za sjednané delší časové období.

K § 42 odst. 8 ZDPH

Lhůta pro provedení opravy základu daně a výše daně je 3letá, tzn. nelze provést opravu základu daně, pokud den uvedený v odst. 3 nastane po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ve kterém došlo k přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň.

K § 42 odst. 9 ZDPH

Lhůta pro opravu základu daně neběží po dobu soudního nebo

Nahrávám...
Nahrávám...