dnes je 20.4.2024

Input:

§ 38g ZDP Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

27.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

3.1.4.1.1
§ 38g ZDP Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 38g odst. 1 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 3 – Předmět daně z příjmů fyzických osob
  • - § 4 – Osvobození od daně
  • - § 4a – Osvobození bezúplatných příjmů
  • - § 5 – Co se daňovou ztrátou rozumí
  • - § 10 odst. 3 – Další příjmy fyzických osob osvobozené od daně
  • - § 36 – Zvláštní sazba daně
Komentář

Komentář k § 38g odst. 1 ZDP

Z důvodu administrativní zátěže jak na straně poplatníka, tak správce daně je v tomto ustanovení stanoven limit pro roční zdanitelné příjmy poplatníka (to je takové, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přitom ale nejsou od ní osvobozeny nebo zdaněny srážkou daně podle § 36 ZDP), kdy až po jeho překročení je poplatník povinen podat daňové přiznání.

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Započítávání příjmů, které nejsou předmětem daně, osvobozených od daně a příjmů zdaňovaných srážkou podle § 36 ZDP do limitu 50 000 Kč.

S limitem 50 000 Kč se neposuzuje zisk nýbrž příjmy.

Nepodání daňového přiznání v případě ročních zdanitelných příjmů nepřesahujících 50 000 Kč a přitom poplatník s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP nebo s příjmy z nájmu podle § 9 ZDP vykázal daňovou ztrátu definovanou v § 5 odst. 3 ZDP (v takovém případě toto ustanovení odstavce 1 podat přiznání vyžaduje).

Ustanovení související k § 38g odst. 2 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 2 – Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
  • - § 2 odst. 3 – Poplatníci daně z příjmů fyzických osob – daňoví nerezidenti
  • - § 4 – Osvobození od daně
  • - § 4a – Osvobození bezúplatných příjmů
  • - § 5 – Co se daňovou ztrátou rozumí
  • - § 5 odst. 4 – Příjmy vyplacené po 31. dni po skončení zdaňovacího období
  • - § 6 – Příjmy ze závislé činnosti
  • - § 7 – Příjmy ze samostatné činnosti
  • - § 8 – Příjmy z kapitálového majetku
  • - § 9 – Příjmy z nájmu
  • - § 10 – Ostatní příjmy
  • - § 10 odst. 3 – Další příjmy fyzických osob osvobozené od daně
  • - § 15 – Nezdanitelná část základu daně
  • - § 15 odst. 1 – Odpočet poskytnutého bezúplatného plnění od základu daně
  • - § 16b – Zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob
  • - § 35ba odst. 1 písm. b) – Sleva na manželku (manžela)
  • - § 35ba odst. 1 písm. c) – Základní sleva na invaliditu
  • - § 35ba odst. 1 písm. d) – Rozšířená sleva na invaliditu
  • - § 35ba odst. 1 písm. e) – Sleva na držitele průkazu ZTP/P
  • - § 35ba odst. 1 – písm. g) – Sleva za umístění dítěte
  • - § 35c – Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
  • - § 36 – Zvláštní sazba daně
  • - § 38c – Plátce daně
  • - § 38f – Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
  • - § 38g odst. 4 – Povinnost podat daňové přiznání v případě, že se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně
  • - § 38ch odst. 4 – Do kdy je plátce povinen provést výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • - § 38k – Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani podle § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění
 • Pokyn Generálního finančního ředitelství D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – Ustanovení k § 5 odst. 4 ZDP

Komentář

Komentář k § 38g odst. 2 ZDP

Jde o zvláštní ustanovení k odstavci 1, které se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a také daňových nerezidentů.

Bez ohledu na odstavec 1 daňové přiznání není povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti, pokud (všechny podmínky musí být splněny současně):

 • u něho nedošlo k souběhu příjmů ze závislé činnosti od více plátců daně (buď měl příjmy jenom od jednoho a nebo od vícero, ale postupně),

 • učinil u plátce (nebo všech plátců, když jich bylo postupně více) prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP,

 • neměl zdanitelné příjmy (to znamená ty, které nejsou osvobozeny od daně nebo zdaněny srážkou daně podle § 36 ZDP) vyšší než 20 000 Kč,

 • neuplatňuje odpočet poskytnutého bezúplatného plnění (daru) do zahraničí od základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP,

 • nebyly mu vyplaceny nebo jiným způsobem neobdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch (s řešením, kdy poplatník obdržel za některý kalendářní měsíc minulých let jen část čistého příjmu, napomůže pokyn GFŘ D–59 k § 5 odst. 4 ZDP).

Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění v ČR.

Daňový nerezident je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období vždy, pokud uplatňuje:

 • slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ZDP nebo

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti podle § 35c ZDP nebo

 • položky odpočitatelné od základu daně podle § 15 ZDP.

Bez podání daňového přiznání nelze tyto slevy, daňové zvýhodnění a odpočitatelné položky uplatnit. Přitom se okruh daňových nerezidentů, kteří

Nahrávám...
Nahrávám...