dnes je 20.4.2024

Input:

§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění

21.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2.8.47
§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 48 ZDPH – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

  • Příloha č. 2 Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně

  • Příloha č. 3 Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Komentář:

§ 47 ZDPH jsou stanoveny sazby daně u zdanitelných plnění.

K § 47 odst. 1 ZDPH

V odst. 1 je stanovena základní sazba daně ve výši 21 %. Od r. 2024 byly zrušeny dosavadní dvě snížené sazby daně 15 % a 10 % a byly nahrazeny jednou sníženou sazbou ve výši 12 %. Při změnách výše sazeb daně se postupuje podle ustanovení § 47 odst. 2 (viz níže), které stanoví, jaká sazba daně se kdy uplatní, a dle § 37a ZDPH, který stanoví postup při vyúčtování zdanitelného plnění, na které byly před jeho uskutečněním zaplaceny úplaty, případně dle přechodných ustanovení k příslušné novele zákona o DPH, v tomto případě k zákonu č. 349/2023 Sb.

K § 47 odst. 2 ZDPH

V odstavci 2 je upřesněno, že se u zdanitelného plnění uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň a u úplaty přijaté za zdanitelné plnění před jeho uskutečněním se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

Na přelomu r. 2023 a 2024 se postup dle § 47 odst. 2 a § 37a ZDPH uplatní i při vyúčtování dodávky knih osvobozených od daně dle nového § 71i ZDPH, na kterou byly zaplaceny zálohy v r. 2023.

K § 47 odst. 3 a 4 ZDPH

V těchto odstavcích jsou uvedeny sazby daně platné pro zboží a pro služby.

Obecné pravidlo pro uplatnění sazby daně u zboží je základní sazba daně, tedy 21%. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3 a u tepla a chladu se uplatní snížená sazba daně.

Obdobně u služeb se uplatní základní sazba daně, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2, které podléhají snížené sazbě daně. Samostatně jsou upraveny sazby daně u stavebních prací pro bytové účely a u výstavby a převodu staveb pro sociální bydlení, u kterých se uplatní snížená sazba DPH za podmínek stanovených v § 48 zákona.

K § 47 odst. 5 ZDPH

Podle odst. 5 se u oprav a úprav zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k ZDPH uplatní snížená sazba daně.

K § 47 odst. 6 ZDPH

Podle odst. 6 se do snížené sazby DPH zařazují elektronicky poskytované publikace, noviny, časopisy a periodika, na jejichž dodání by se uplatnila snížená sazba daně, pokud by byly dodány na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických, informačních nebo podobných služeb poskytovaných podle knihovního zákona.

K § 47 odst. 7 ZDPH

V odstavci 7 je upřesněna sazba daně při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodávka obsahuje zboží s různými sazbami daně. Pokud dodávka zboží obsahuje alespoň jedno zboží se základní sazbou daně, lze uplatnit základní sazbu daně pro celý soubor zboží. Avšak plátce má také možnost uplatnit u každého druhu zboží v souboru příslušnou sazbu daně samostatně.

K § 47 odst. 8 ZDPH

U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní základní sazba daně.

K § 47 odst. 9 ZDPH

U základu daně u vratných obalů se uplatňuje sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

Rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

K § 47 odst. 1 ZDPH

V odst. 1 je stanoven výčet sazeb DPH. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dle které se uplatňovaly dvě snížené sazby daně, bylo zákonem č. 349/2023 Sb. stanoveno, že

Nahrávám...
Nahrávám...