dnes je 20.4.2024

Input:

§ 48 ZDPH Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

22.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2.8.48
§ 48 ZDPH Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4 ZDPH – Vymezení základních pojmů

  • § 47 ZDPH – Sazby daně u zdanitelného plnění

  • § 49 ZDPH – Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

  • Příloha č. 1 Seznam zboží podléhající snížené sazbě daně

  • Příloha č. 2 Seznam služeb podléhající snížené sazbě daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Komentář:

Ustanovení § 48 ZDPH stanoví, kdy se uplatní u stavebních a montážních prací snížená sazba DPH.

K § 48 odst. 1 ZDPH

Snížená sazba daně se uplatní u stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení.

Může se jednat např. o stavební nebo montážní práce spojené se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo při opravách těchto staveb.

Z ustanovení vyplývá, že při opravách, úpravách a dalších změnách (již existujících a dokončených) staveb pro bydlení se uplatní snížená sazba daně jak u staveb pro sociální bydlení, tak i u ostatních staveb pro bydlení.

Co je stavbou pro bydlení, je definováno v následujícím odstavci 2, stavby pro sociální bydlení jsou definovány v odst. 5.

K § 48 odst. 2 ZDPH

V odstavci 2 je uvedena definice stavby pro bydlení. Stavbou pro bydlení je stavba bytového domu podle stavebního zákona, stavba rodinného domu podle stavebního zákona i stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo rodinného domu a je zřízena na pozemku, který s touto stavbou bytového nebo rodinného domu tvoří funkční celek. Dále je stavbou pro bydlení i obytný prostor (dříve se používal pojem "byt") a místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

Pojmy "stavba, která slouží k využití stavby bytového domu, rodinného domu" a "místnost užívaná spolu s obytným prostorem..." nahrazují dříve užívané pojmy "příslušenství bytového domu, rodinného domu, příslušenství bytu". Jsou jimi například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, jako jsou garáže, zahradní altány, bazény, kůlny a skladové prostory. Stavby sloužící k využití staveb bytového nebo rodinného domu však zahrnují širší okruh doplňkových staveb než dříve používaný pojem "příslušenství". Na rozdíl od dřívějšího výkladu této nové definici vyhovují i tzv. plošné stavby, např. parkovací stání, jezírka apod., v důsledku toho i tyto plošné stavby podléhají první snížené sazbě daně při opravách a úpravách prováděných na již dokončených stavbách.

Místnostmi, které jsou užívané spolu s obytným prostorem, jsou například komora, sklep, tedy to, co bylo dříve označované jako "příslušenství bytu".

Bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy slouží bydlení.

Rodinným domem je stavba určená pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, která má nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví nebo třetí nadzemní podlaží ustoupeno od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o dva metry.

Z výše uvedených definic vyplývá, že součástí bytového domu nebo rodinného domu mohou být i nebytové prostory, např. prostory kanceláří v bytovém domě nebo prostory k podnikání v rodinném domě. Je však nutné, aby tyto nebytové prostory zabíraly méně než 50 % podlahové plochy staveb.

Pojem "obytný prostor" je definován v odst. 4.

K § 48 odst. 3 ZDPH

V odst. 3 je definováno, jaký pozemek tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí. Funkční celek tvoří pozemek, který plní funkce stavby, slouží k provozu stavby nebo je využíván společně se stavbou pevně spojenou se zemí. Jak dále vyplývá z odst. 3, je-li stavba ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, netvoří spolu funkční celek.

K § 48 odst. 4 ZDPH

V odst. 4 je definován pojem "obytný prostor". Je jím byt nebo jiný soubor místností, příp. i jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.

K § 48 odst. 5 ZDPH

V odst. 5 je definováno, co jsou stavby pro sociální bydlení.

Stavbou pro sociální bydlení je stavba bytového domu podle stavebního zákona, v němž veškeré obytné prostory (byty) nepřesahují 120 m², stavba rodinného domu podle stavebního zákona, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m², obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m² a místnost užívaná spolu s obytným prostorem. Z definice těchto staveb vyplývá, že bytový či rodinný dům mohou obsahovat i nebytové prostory, avšak musí být dodržen poměr plochy bytových a nebytových prostor a maximální podlahová plocha bytových prostor u staveb pro sociální bydlení. Dále jsou jako sociální bydlení definovány i zvláštní zařízení, jako např. ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů nebo státních zaměstnanců, stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby, dětské domovy pro děti do 3 let věku a další vyjmenovaná zařízení.

Pokud se jedná o vymezení maximálního rozměru podlahové plochy obytného prostoru v bytovém domě nebo podlahové plochy rodinného domu, je nutno upozornit na odlišný způsob výpočtu této podlahové plochy u jednotlivých druhů staveb. Podrobnější výklad k tomu uvádí

Nahrávám...
Nahrávám...