dnes je 20.4.2024

Input:

Přílohy k ZDPH

8.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2.15
Přílohy k ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Od 1. 5. 2020 byla v návaznosti na tzv. III. a IV. etapu evidence tržeb snížena sazba DPH u řady položek a upraveny přílohy č. 2, 3 a 3a k ZDPH. Tato změna sazeb DPH vstoupila k 1. 5. 2020 v účinnost i přes skutečnost, že začátek dalších etap evidence tržeb byl z důvodu mimořádných opatření vyvolaných pandemií koronaviru odložen.

Řada služeb byla převedena do 10 % sazby DPH, jedná se především o služby náročné na lidskou práci, stravovací služby a podávání nápojů, opravy drobných spotřebitelských předmětů a půjčování či nájem publikací, periodik a dalších.

U zboží byla do 10 % DPH převedena pitná voda, knižní publikace, periodika a další tištěné výrobky a audiozáznamy publikací na hmotných nosičích.

V souvislosti s těmito změnami byly upraveny všechny přílohy č. 2 až 3a, neboť z některých z nich byly stanovené položky vyňaty a do jiných zase převedeny.

Příloha č. 2

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě

Komentář

Od 1. 5. 2020 byly novelou ZDPH (zákon č. 256/2019 Sb.) některé služby vyjmuty z přílohy č. 2 k ZDPH a tím i 15% sazby DPH a zařazeny do přílohy č. 2a, takže nově podléhají 10% sazbě DPH.

Jedná se mj. i o položku kódu 56 klasifikace produkce CZ-CPA: stravovací služby a podávání nápojů včetně čepovaného piva.

Příloha č. 2a

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě

Komentář

Od 1. 5. 2020 byly novelou ZDPH (zákon č. 256/2019 Sb.) některé služby přeřazeny z přílohy č. 2 do přílohy č. 2a, takže u nich byla snížena sazba DPH na 10 %.

Jedná se především o služby náročné na lidskou práci, stravovací služby a podávání nápojů, opravy drobných spotřebitelských předmětů a půjčování či nájem publikací, periodik a dalších.

Jedná se mj. i o položku kódu 56 klasifikace produkce CZ-CPA: stravovací služby a podávání nápojů včetně čepovaného piva (viz popis níže), dále o služby úpravy a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Důsledkem této změny je, že od 1. 5. 2020, kdy stravovací služby byly zařazeny do druhé snížené sazby DPH, se uplatňuje odlišná sazba DPH u dodání potravin a nápojů v rámci stravovací služby a dodání potravin a nápojů jako zboží, je tedy nutné tato plnění opět rozlišovat, jako tomu bylo dříve, kdy se po vstupu do EU uplatňovala u stravovacích služeb základní sazba DPH a u dodání potravin a nealkoholických nápojů jako zboží první snížená sazba DPH.

Toto rozlišení vyplývá z judikatury SDEU (viz např. C-231/94 Faaborg, C-479/09 Bog a další). V těchto rozsudcích je vyloženo, že o poskytnutí stravovací služby se jedná tehdy, kdy je dodání připravených potravin a nápojů spojeno se škálou služeb, umožňujících konzumaci potravin přímo na místě, na němž se podávají, včetně doprovodných služeb jako obsluha, předvedení, poradenské služby apod., tak v celkovém plnění služby převažují, plnění jako celek je službou a podléhá od 1. 5. 2020 sazbě 10 % DPH.

Pokud se však jedná jen o dodání připravených potravin, které byly připraveny jednoduchými standardizovanými úkony a byly prodány bez poskytnutí doprovodných služeb a jsou určeny ke konzumaci na jiném místě, jedná se o dodání zboží, které podléhá první snížené sazbě, tj. 15 %.

Z uplatnění 10 % DPH jsou vyňaty případy, kdy jsou stravovací služby nedílnou součástí jiného plnění osvobozeného od daně: stravování žáků a studentů ve školních jídelnách, zapsaných ve školském rejstříku, které je nedílnou součástí výchovné a vzdělávací činnosti na stupni základních a středních škol (§ 57 ZDPH), stravování pacientů ve zdravotnických zařízeních, v nichž jsou pacienti léčeni, které je nedílnou součástí osvobozených zdravotních služeb (§ 58 ZDPH) nebo stravování klientů sociálních zařízení, které je nedílnou součástí osvobozených sociálních služeb (§ 59 ZDPH).

Dále je z uplatnění druhé snížené sazby DPH vyňato podávání alkoholických nápojů, s výjimkou čepovaného piva, které je zařazeno do kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10. Pod tímto kódem je v celním sazebníku uvedena položka "pivo ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů". Podle této položky by tedy podávaní čepovaného piva (se službami ke konzumaci na místě) mělo podléhat 10 % DPH. Avšak podávání ostatních alkoholických nápojů podléhá základní sazbě daně, i když je konzumováno na místě, kde se podává.

Pokud by se jednalo o prodej čepovaného piva jako zboží, které není určeno ke konzumaci na místě a je dodáváno bez doprovodných služeb, pak by alkoholické pivo muselo podléhat 21% DPH, protože alkoholické nápoje obecně jsou vyloučeny z uplatnění první snížené sazby DPH u zboží (viz příloha č. 3 k ZDPH, první položka).

Zavedení druhé snížené sazby DPH na stravovací služby přinese také určité administrativní problémy u hotelů a podobných zařízení při poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, kde se bude lišit sazba DPH u ubytovacích služeb (15 %) od služeb stravovacích a podávání nápojů (10 %).

Rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

Novelou od 1. 5. 2020 bylo z přílohy č. 2 vyňato několik položek a byly zařazeny do přílohy č. 2a. Tím u nich došlo ke snížení sazby DPH z dosavadních 15 % na 10 %.

Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě

Komentář k příloze č. 3

V příloze č. 3 jsou vyjmenovány druhy zboží, u nichž se uplatní první snížená sazba daně.

Novelou od 1. 5. 2020 byly z přílohy č. 3 vyjmuty položky kódu 49 – knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy a další, pokud neslouží převážně reklamě, a byly přeřazeny do přílohy č. 3a a k nim bylo přiřazeno i několik dalších tiskařských výrobků i audioknihy, které dosud nepodléhaly snížené sazbě daně. Dále byla z 15 % sazby DPH vyjmuta i pitná voda (z vodovodu), která byla přeřazena do 10 % sazby DPH v příloze č. 3a. Pitnou vodou se dle definice v příloze č. 3a rozumí pitná voda dodávaná vodovodem. Z této definice vyplývá, že např. balené vody budou i nadále podléhat sazbě daně 15 %.

Dále byla novelou upřesněna 1. položka přílohy č. 3 – potraviny včetně nápojů a přiřazena nová definice alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje jsou i nadále vyňaty z 15 % DPH a zůstávají zdaňovány základní sazbou DPH. Bylo doplněno, že alkoholickými nápoji se rozumí

Nahrávám...
Nahrávám...