dnes je 20.4.2024

Input:

Přílohy k zákonu o DPH

28.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.15
Přílohy k zákonu o DPH

Ing. Olga Hochmannová

Komentář ke změnám v přílohách

Zákonem č. 349/2023 Sb. byly od 1. 1. 2024 zrušeny dosavadní dvě snížené sazby daně ve výši 10 a 15 % a zavedena jedna snížená sazba ve výši 12 %. Současně byly některé položky ze snížené sazby daně vyjmuty. Bylo tedy nutné upravit přílohy č. 2 a 3 a zrušit přílohy č. 2a a 3a k zákonu o DPH.

Příloha č. 2

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě

 

Komentář, rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

Od 1. 1. 2024 byly některé služby vyjmuty z přílohy č. 2 k zákonu o DPH a tím i z 15% sazby DPH a zařazeny do základní sazby daně.

Jedná se o následující služby:

  • 38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu

  • 38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu

  • 38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití, druhotné suroviny

  • 51 Letecká pravidelná hromadná doprava cestujících a jejich zavazadel

  • 90 Služby autorů a výkonných umělců

Dále bylo rozšířeno uplatnění snížené sazby daně u pozemní hromadné dopravy osob a jejich zavazadel. Do konce roku 2023 podléhala tato služba 10 % DPH, od 1. 1. 2024 podléhá v souvislosti s výše uvedenými změnami sazeb 12 %. Dosavadní položka byla pojmenována "Pozemní hromadná pravidelná přeprava cestujících a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky". Nová položka v příloze č. 2 zní "Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky". Nová formulace položky by měla vypuštěním slova "hromadná" (doprava) dle důvodové zprávy k návrhu novely zákona o DPH znamenat, že snížené sazbě daně podléhá nejen pravidelná, ale i příležitostná doprava osob. Tento záměr však není zcela zřejmý z definice pojmu "hromadná doprava osob" v textu přílohy č. 2. Ze snížené sazby daně byla do základní také přesunuta letecká pravidelná hromadná doprava cestujících a jejich zavazadel. K tomu je však nutné upozornit, že základní sazba daně se týká pouze vnitrostátní přepravy, neboť mezinárodní je osvobozena od daně dle § 70 ZDPH.

Ve snížené sazbě daně byly ponechány stravovací služby (dosud 10 %, od 1. 1. 2024 12 %), avšak jen v rozsahu podávání stravy. Podávání nápojů (i nealkoholických) bylo ze snížené sazby daně zcela vyňato a podléhá tedy základní sazbě daně. Výjimkami, které i nadále podléhají snížené sazbě daně, je podávání čisté pitné vody a podávání tzv. vybraných nápojů. Pitnou vodou se rozumí kohoutková voda, dodávaná vodovodem. Aby podléhala snížené sazbě daně, nesmí však být nijak ochucená. Vybranými nápoji se rozumí mléko a tekuté mléčné výrobky, nápoje na bázi sóji, ořechů a obilovin (rostlinná mléka) a mléko a mléčné výrobky, které obsahují cukr nebo jiné sladidlo, přísadu nebo jinou potravinu, pokud si zachovávají podstatný charakter mléka nebo tekutých mléčných výrobků.

Dále byly do snížené sazby daně zařazeny služby kódu 77, 85 a 91 "Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik", na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona nebo obdobné služby. K tomu je nutno uvést, že sníženou sazbu daně lze u těchto služeb uplatnit jen v případě, kdy jsou poskytovány za úplatu. Jsou-li poskytovány bezúplatně, pak nejsou předmětem daně a DPH se u nich neuplatní.

V příloze č. 2 došlo dále k aktualizaci odkazu na související klasifikaci produkce: Pro správné zatřídění do přílohy č. 2 musí služba odpovídat svým číselným kódem kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. 1. 2015 a současně musí název služby odpovídat názvu nebo slovnímu popisu v této příloze.

Příloha č. 2a – zrušena

Ze služeb

Nahrávám...
Nahrávám...